Punts rellevants de les reunions

 • ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CEM DE SANT JOSEP
  Data: 08 de novembre de 2013
  Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
  Intervencions i punts d'interès
  Ana del Alcázar, en representació dels pares i mares, diu que a
  l’IES Algarb enguany hi ha 5 professors menys que l’any passat: ja
  no es fa el programa PROA ni hi ha reforços d’estiu.

  4t. Connexió d’Internet

  La presidenta explica que l’IB-RED va anar als instituts i a alguna
  escola, parlaren amb Palma i els varen dir que no podien tocar res
  per tema de dades, que la de la Conselleria és una xarxa tancada.
  Ana del Alcázar demana que Telefònica posi una xarxa més àmplia.

  6è. Primeres valoracions de la posada en marxa del TIL

  Josefa Gil, representant de l’Administració educativa, diu que tots
  els centres compleixen amb la legalitat establerta. Expressa el seu
  agraïment als equips directius i a les famílies.
  Ana del Alcázar diu que a l’IES Algarb l’únic que s’ha aconseguit és
  canviar l’impartiment de l’assignatura de plàstica al castellà. Com
  que no la poden fer en anglès han repartit equitativament les hores
  de català i castellà. Margalida Ferrer diu que per imperatius legals amb el vot en contra de tot el claustre a l’IES Sant Agustí s’imparteix Educació Física
  i Naturals en anglès i Plàstica i Socials en castellà. Han enviat
  professorat amb perfil anglès-Ed. Física i anglès-biologia. Pel que fa al tema de les naturals hi ha problemàtica amb l’alumnat (aprova un 18%). L’alumnat planteja poder-ho fer un poc en català/castellà. El nivell de llengua anglesa és menor que el que
  es fa servir en Naturals. S’ha de funcionar més amb imatges perquè és més fàcil que visualitzin un forat negre, per exemple, mitjançant imatges que explicat en anglès. S’haurien de valorar els coneixements de naturals però no es poden valorar perquè depenen dels d’anglès. D’un 60% del que haurien de saber en saben un 10%. Són infants que acaben d’arribar a l’institut d’una escola i es
  troben que la matèria aquí es fa en anglès.

  7è. Precs i preguntes
  En primer lloc es llegeixen les preguntes que ens ha fet arribar per
  escrit Ana del Alcázar:
  1. Quina és la postura de la consellera envers la voluntat dels pares
  de tenir un representant en les reunions com a testimoni de les
  negociacions i quins passos ha realitzat perquè es dugui a terme?
  Josefa Gil Hernández, representant de l’Administració educativa,
  respon que com ja ha dit en diferents ocasions, està pendent dels Serveis Jurídics de la Conselleria. La delegada va suggerir que per
  poder fer més via podrien ser convidats per altres membres de la
  Mesa de Negociació.
  Ana del Alcázar vol fer constar que ja fa molt de temps i que no
  és nou que els Serveis Jurídics de la Conselleria estan pendents
  d’incloure els pares.
  Els sindicats accepten que els pares estiguin allí i els professors
  també i que ara per ara estiguin pendents dels Serveis Jurídics fa
  que els pares estiguin indignats.
  2. Té sentit el CEM una vegada aprovada la LOMQE?
  Josefa Gil Hernández respon que sí, que qualsevol organisme
  consultiu té una funció important a l’hora d’escoltar abans de
  prendre decisions. La LOMQE encara no està desenvolupada i hi
  pot haver modificacions.
  Ana del Alcázar diu que la LOMQE suprimeix el poder decisori dels
  consells escolars.Fanny Planells diu que hi ha una ampliació de poder dels directors
  que poden ser nomenats a dit. Tornam 28 anys enrere.  
  Asamblea General Ordinaria APIMA IES Algarb

  10.12.2013 (Convocada a las 19:30 h.)

          1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
          2.- Contabilidad año 2012-2013.
          3.- Situación educativa actual y propuestas.
          4.- Carnaval.
          5.- Renovación Junta Directiva.
          6.- Ruegos y preguntas.
   
  Una mare expressa el seu desacord amb la resposta/actitud dels mestres, ja que aprofiten els ponts i dies lliures quan prèviament havien manifestat que recuperarien les hores perdudes en la vaga a favor de l'alumnat
  1.- Es llegeix i aprova l'acta anterior
  2.- Es mostra la comptabilitat i es valora positivament
  3.-
  A) Respecte al nostre centre: 
  - s'ha reduït el nombre de professors (4 i 1/2 menys)
  - departament d'orientació: de l'atenció a la diversitat s'han retallat professors i recursos, ja no es fa el programa PROA ni els esforços d'estiu
  - el aspecte econòmic sobreviu pels esforços i la previsió dels professors, els pagaments (retallades i retard)
  - TIL no s'aplica cap projecte nou enguany, només s'ha revisat a primer d'ESO l'assignatura de plàstica que es fa en castellà.
  B) resultats obtinguts de l'avaluació inicial de competències lingüístiques en anglès de l'alumnat de 1r d'ESO:
  de 2.376 alumnes en comprensió lectora 78% del alumnes no tenen suficient competència lingüística per entendre un text de la matèria en anglès i el 82% dels alumnes no tenen suficient competència lingüística per entendre una explicació oral de la matèria adaptada al seu nivell
  C) accions denuncia dels pares arrel l'aprovació de la LOMQUE, Una participació quasi nul·la.
  D) informe PISA. podem observar que estem molt per sota de la mitja però que hi han temes molt importants que no es consideren com les relacions humanes.. 
  Es proposa fer accions sempre conjuntament amb la resta d'APAS, tal com vídeos en directe (tots els centre que apliquen el TIL) amb classes d'anglès filmades, així podrem fer-nos una idea de lo que els espera als nostres fills (i no mitjançant informes) i fer ho arribar a les televisions públiques, locals ("Salvados"?), per mostrar el ridícul que es fa amb aquesta implantació ; d'altra banda estudiar com les AMIPAS poden mostrar el seu desacord pel fet de no tenir ja veu en educació, finalment obrir un fòrum d'idees 
  4.- Carnaval
  L'ajuntament dota de 500€ amb vals per fomentar la participació en la rua que es farà a Cala de Bou. No es mostra interès.
  5.- Alicia s'incorpora a la junta com a vocal assumint la tasca d'enllaç pares-alumnes (anteriorment la realitzava Teresa però no pot continuar per motius personals
  - Eva Barragán ens confirmarà si entrarà a formar part de la junta
  ES RECORDA QUE L'APA ES DISOLDRÀ AL JUNY SI NO HI HAN MES INCORPORACIONS, animem a tots a participar en la gestió educativa dels nostres fills.
  En la nostra legislatura hem aconseguit:
  - premi a l'excel·lència
  - dotació de 500€ pel carnaval
  - neteja al voltant del centre
  - voreres segures i pas de vianants
  - enllumenat
  - c/. campanar amb pas alçat
  - 2 taules de ping pong
  - gestió taquilles
  - col·laboració en les reivindicacions per les retallades en educació i sol·licitud en la participació per acabar amb el conflicte educatiu.
  - gestió de millora en la informació als pares (amb la web de l'APIMA)
  - reduir a la 1/2 les despeses bancàries.
  - ampliació del servei de provisió d'aigua per part de l'ajuntament.
  - finalment respecte a dotar l'institut de una millora de la red, ha sigut impossible ja que conselleria vol tenir el espai sota garanties de control.
  Davant l'alerta dels pares sobre l'estat del gimnàs i dutxes, s'aprova dotar una partida màxima de 3.000.- € per fer millores en el cas que es requereixi la nostra intervenció. Properament es farà una visita a les instal·lacions amb el director per comprovar el seu estat.

  SI L'APA no tingues continuïtat, ens plantegem fer una liquidació i passar els diners al centre per millorar les condicions dels nostres fills i donar continuïtat a les taquilles. FEM UNA CRIDA PER QUE ENTRIN NOUS PARES. LA DATA LIMIT ES La primera setmana de juny.
  Assemblea general extraordinària 17 d'octubre 2013
  . informació de com inscriure'ns per votar via internet, com a requisit previ, per potenciar una més amplia implicació dels pares en les decisions que afecten l'educació dels nostres fills, cada pare i mare tindran un vot. 
  Un grup de pares expressen la importància de continuar propagant aquesta informació, també es convida a utilitzar facebook per assolir-ho.
  . votació a mà alçada de la proposta sorgida de la FAPA, d'exigir la dimissió de la Consellera d'educació. Aprovat per la totalitat dels pares presents, exceptuant tres abstencions. 

  Asamblea general extraordinaria 17 de octubre del 2013
  . información de como inscribirse para votar via internet, como requisito previo, para potenciar una mayor implicación de los padres en las decisiones que afectan la educación de nuestros hijos, cada padre i madre tindrá un voto.
  Un grupo de padres expresan la importancia de continuar propagando esta información, también se convida a utilizar facebook para conseguirlo.
  .votación a mano alzada de la propuesta surgida de la FAPA, de exigir la dimisión de la Consellera de Educación. Aprobado por la totalidad de los padres presentes, con la excepción de tres abstenciones.


  Resum de les propostes suggerides en assemblea extraordinària del 7 de octubre del 2013.
  1.- Evitar que els nostres fills perdin classes
  2.- Recollida de firmes mitjançant el consell escolar
  3.- Carta a Bauçà amb entrada a Conselleria
  4.- Penjar el mail de la conselleria i saturar el seu correu
  5.- Consensuar entre les APIMES un text comú de les nostres reivindicacions
  6.- Exigir que un representant dels pares sigui present a les negociacions.
  7.- Fer que s'asseguin les dues parts i no s'aixequin fins arribar a un acord.
  8.- Fer arribar les nostres queixes al Govern central i als ajuntaments
  9.- Anar als plens i als actes oficials amb samarreta verda.
  10.- Penjar en la web les nostres peticions i la dels professors.
  11.- En les reivindicacions dels professors votar els punts que recolzem.
  12.- Referèndum sobre el TIL a totes les escoles, encara que no sigui vinculant.


  Dijous, 19 de setembre a les 20 h, biblioteca IES Algarb
  Reunits en assemblea vàrem decidir emprendre les següents accions:
  1.- recollir firmes exigint a la consellera d'educació del govern de les Illes Balears, que s'assenti a negociar
  2.- omplir la plantilla facilitada per la FAPA i donar entrada
  3.- concentració al passeig de S'Alamera de la ciutat D'Eivissa dissabte dia 21 a les 18:00 h.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada