dissabte, 28 de setembre del 2013

ànims, que res no ens aturi. Manifestació diumenge 29


NOTA DE PREMSA

En la reunió extraordinària i urgent convocada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Eivissa, FAPA Eivissa, celebrada el 26 de setembre, per unanimitat, totes les Amipes assistents acordaren fer públics els següents acords i peticions:
 1. Manifestar que continuam donant suport a les reivindicacions en matèria educativa que realitzen els docents:
  1. Substitució immediata de les baixes del professorat.
  2. Recuperació dels equips de suport eliminats (ATE, AD, AL i PT).
  3. Dotació efectiva de les beques de transport i menjador. Recuperació de la dotació econòmica anterior a les retallades per el programa de reutilització de llibres de text.
  4. Tornar a les ràtios d’alumnes per aula anteriors a les retallades.
 2. Estem plenament a favor de la implantació progressiva d’una tercera llengua estrangera (anglès) a les aules començant per l’educació infantil, això si, amb l’assessorament d’experts en matèria educativa, dotant als centres de tots els mitjans humans, econòmics i materials necessaris, així com el professorat degudament format per garantir la qualitat educativa.
 3. Demanem un Pacte per l’educació que faci possible que les reformes educatives siguin fruit del consens de tota la comunitat educativa, independent dels canvis polítics al Govern.
 4. Demanem que es tingui en compte la nostra opinió en les negociacions que es realitzen per tal de tancar el conflicte educatiu obrint un canal de comunicació participatiu pels pares i mares.
 5. Exigim que no hi hagi punts innegociables plantejats per les parts en conflicte (Conselleria d’Educació i Sindicats) que bloquegin la possibilitat d’arribar a solucions efectives.
 6. Demanam que els salaris que no s’hagin fet efectius als docents en vaga siguin destinats a realitzar millores als Centre educatius.
 7. I per últim, però no menys important, defensem la figura dels Consells Escolars com a òrgans decisoris ja que, considerem, representen a tota la comunitat educativa.
NOTA DE PRENSA

En la reunión extraordinaria y urgente convocada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Ibiza, FAPA Ibiza, celebrada el 26 de septiembre, por unanimidad, todas las AMIPAS asistentes acordaron hacer públicos los siguientes acuerdos y peticiones:
 1. Manifestar que continuamos apoyando las reivindicaciones en materia educativa que realizan los docentes:
  1. Sustitución inmediata de las bajas del profesorado.
  2. Recuperación de los equipos de apoyo eliminados (ATE, AD, AL y PT).
  3. Dotación efectiva de las becas de transporte y comedor. Recuperación de la dotación económica anterior a los recortes para el programa de reutilización de libros de texto.
  4. Volver a las ratios de alumnos por aula anteriores a los recortes.
 2. Estamos totalmente a favor de la implantación progresiva de una tercera lengua extranjera (inglés) en las aulas, empezando por la educación infantil; eso sí, con el asesoramiento de expertos en materia educativa, dotando a los centros de todos los medios humanos, económicos y materiales necesarios, así como de profesorado debidamente formado para garantizar la calidad educativa.
 3. Pedimos un Pacto por la educación que haga posible que las reformas educativas sean fruto del consenso de toda la comunidad educativa, independiente de los cambios políticos en el Gobierno.
 4. Solicitamos que se tenga en cuenta nuestra opinión en las negociaciones que se realizan para cerrar el conflicto educativo abriendo un canal de comunicación participativo para los padres y madres.
 5. Exigimos que no haya puntos innegociables planteados por las partes en conflicto (Conselleria d’Educació y Sindicatos) que bloqueen la posibilidad de llegar a soluciones efectivas.
 6. Pedimos que los salarios que no se hayan abonado a los docentes en huelga sean destinados a realizar mejoras en los Centro educativos.
 7. Y por último, pero no menos importante, defendemos la figura de los Consells Escolars como órganos decisorios, ya que, consideramos, representan a toda la comunidad educativa.
POR TODO LOS EXPUESTO OS ESPERAMOS EL DOMINGO 29 EN LA MANIFESTACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EN VARA DE REY A LAS 18:00H.

LUCHAMOS POR LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS!!!

divendres, 27 de setembre del 2013

resultat assemblea APIMES

Com encara la vaga no s’ha desconvocat, perquè encara no hi ha cap acord per escrit, us animem a assistir a la manifestació que hi ha el diumenge 29/09/2013, a les 18 hores a Vara de Rey, amb el lema DEFENSEM L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS.

Veniu amb els vostres familiars!!!!!!!

___________________________________

Como todavía la huelga no se ha desconvocado, porque todavía no hay ningún acuerdo por escrito, os animamos a asistir a la manifestación que hay el domingo 29/09/2013, a las 18 horas a Vara de Rey, con el lema DEFENSEM L´EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS.

Venid con vuestros familiares!!!!!!!
manifest 29.09.13.png
104 KB   
Mostra   Comparteix   Baixa  


dijous, 26 de setembre del 2013

Ánims de l'IES ALGARB a la participació en la manifestació/ Ànimos del IES ALGARB para participar en la manifestación

Bon dia:

  Com ja sabeu estam aconseguint que el govern comenci, tímidament, a obrir-se a negociar amb els representants de l'assemblea, els punts que alumnes, pares i professors hem estant reclamant des de fa quasi 1 any i mig.

  Des de l'assemblea de l'IES ALGARB, reunida avui matí, estam convinçuts que això respon a la cohesió que estam mostrant alumnes, pares i professors des de fa dies, i especialment amb les noticies arribades del seguiment que tendran les manifestacions convocades per aquest diumenge 29 a totes les illes .

  Estam convinçuts que aquesta manifestació, si és un exit com esperam, marcarà l'inici real del final del conflicte. Els professors hi estam molt esperançats i amb moltes ganes de poder començar a fer la nostra feina: ENSENYAR.

  Però no hem d'afluixar ara que estam tan prop de la meta. US DEMANAM QUE ANIMEU A TOTES LES FAMILIES A PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓ DE 29 DE SETEMBRE

  També pensam que és important facilitar el transport fins Vila de la gent de pobles més allunyats (Sant Antoni, Sta Eularia, Sant Joan, Sant Josep). Una manera interessant és coordinar la contractació d'autobussos per part de les APIMA pagats amb una contribució reduida (2 euros/persona) que si omplen l'autobús (i potser amb un poc de descompte per part de l'empresa transportista) quedaria el preu cobert (les APIMAs que tenguin bon estat de comptes podrien subvencionar part del preu (alguns professors voliem oferir l'ajut de la caixa de resistència però ens fa por el possible titular: "Los profesores pagan a los padres para acudir a la manifestación")).

  També informar-vos de les iniciatives d'algunes APIMAs properes a Vila com la de Sant Jordi, que han convocat a les families, a les 17 hores a la rotonda de Ca na Palleva  per baixar passejant cap a la manifestació a Vila, amb camiseta verda. Per la tornada contractaran autobussos.

  MOLTS D'ANIMS A TOTS. ESTAM CONSTRUINT UN MOMENT HISTÒRIC, EL D'ESCOLTAR A LA GENT. NO HEM D'AFLUIXAR. ARA JA NO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buenos días:

Como ya sabéis estamos consiguiendo que el gobierno empiece, tímidamente, a abrirse a negociar con los representantes de la asamblea, los puntos que alumnos, padres y profesores hemos estando reclamando desde hace casi 1 año y medio.

Desde la asamblea del IES ALGARB, reunida esta mañana, estamos convinçuts que esto responde a la cohesión que estamos mostrando alumnos, padres y profesores desde hace días, y especialmente con las noticias llegadas del seguimiento que tendrán las manifestaciones convocadas por este domingo 29 en todas las islas.

Estamos convencidos que esta manifestación, si es un éxito como esperamos, marcará el inicio real final del conflicto. Los profesores estamos muy esperanzados y con muchas ganas de poder empezar a hacer nuestro trabajo: ENSEÑAR.

Pero no debemos aflojar ahora que estamos tan cerca de la meta. OS PEDIMOS QUE ANIMEIS A TODAS LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE

También creemos que es importante facilitar el transporte hasta Eivissa de la gente de pueblos más alejados (San Antonio, Santa Eulalia, San Juan, San José). Una forma interesante es coordinar la contratación de autobuses por parte de las APIMA pagados con una contribución reducida (2 euros / persona) que si llenan el autobús (y quizás con un poco de descuento por parte de la empresa transportista) quedaría el precio cubierto (las APIMAs que tengan buen estado de cuentas podrían subvencionar parte del precio (algunos profesores queríamos ofrecer la ayuda de la caja de resistencia pero nos da miedo el posible titular: "los profesores pagan a los padres para acudir a la manifestación" )).

También informaros de las iniciativas de algunas APIMAs cercanas a Eivissa como la de Sant Jordi, que han convocado a las familias, a las 17 horas en la rotonda de Ca na Palleva para bajar paseando hacia la manifestación en Vila , con camiseta verde. Para el retorno contratarán autobuses.

MUCHO ÀNIMO A TODOS. ESTAMOS CONSTRUYENDO UN MOMENTO HISTÓRICO, EL DE ESCUCHAR A LA GENTE. NO DEBEMOS AFLOJAR. AHORA YA NO.

Profundament agradecido
J.Francesc Huguet
Asamblea IES ALGARB

proposta APIMA CEIP Sant Jordi

Buenos días Sra. Alcázar,

le escribimos para informarles y compartir con su APIMA la decisión de ayer en la Asamblea extraordinaria de padres y madres que, ya que si tuviese más repercusión sería más vistosa.


Bueno, antes de nada, felicitarle por la repercusión de la Concentración del fin de semana pasado, fue todo un éxito.

Le cuento, se decidió que quedaríamos para acudir a la manifestación del domingo, una hora antes, es decir, a las 17h en la Rotonda de Ca na Palleva, para bajar a Ibiza caminando. Toda una marea verde!
Se lo hemos propuesto  también, tanto a la APIMA de Can Guerxo, como a la de  Can Raspalls. Lo voy a hacer extensible a la de l'Urgell y Es Vedrà. Sería una manera de unirnos todo el municipio.

No sé si lo ve factible...

Espero su opinión,

APIMA CEIP Sant Jordi

dimecres, 25 de setembre del 2013

entrevista a la radio a la presidenta de l'APA IES Algarb

http://www.ivoox.com/entrevista-a-ana-alcazar-presidenta-la-audios-mp3_rf_2388592_1.html
La Federació d´Associacions de Pares i Mares d´Alumnes d´Eivissa, FAPA Eivissa, en
representació de 41 associacions de pares i mares de l´illa d´Eivissa, vol deixar constància de les 
seves reivindicacions davant la Conselleria d´Educació, Cultura i Universitats:
 Com a mares i pares volem tenir veu fora del comitè de vaga i per això volem propiciar 
una reunió paral·lela on tant els docents, com el pares-mares i els alumnes puguin 
expressar la seva opinió.
 Estem plenament a favor de la implantació del TIL a les aules però amb els medis 
econòmics i materials necessaris i deixant fora els nivells de secundaria.
 Substitució immediata de les baixes del professorat.
 Manteniment dels equips de suport eliminats.
 Tornar a les ràtios de les aules anteriors a les retallades.
 Crear un pacte per l’educació independent de la política per evitar canvis a la llei 
d’educació cada volta que hi ha un canvi de Govern.
Sol·licitem es tinguin en consideració les nostres peticions de forma immediata i urgent.

Ens demanen des de la FAPA si estem d'acord en el anterior escrit, vist que no dona temps de reunir-nos per debatre'l he avançat aquesta resposta, podeu fer el suggeriments que creieu oportuns:

Si voleu presentar aquestes propostes a Conselleria, s'haurien de debatre abans a les apimes i consensuar-les,i per això necessitam un poc més de temps. Aquest matí mateix ja hem fet una junta de l'Algarb i no coneixíem aquests punts. D'altra banda, no creiem que puguem recolzar-los:

Primer punt.-
innecessari, ja hi ha mecanismes o forums, on docents, pares i alumnes tenen veu (consell escolar, municipal); el que passa és que no se'ls fa cas. En aquest punt, el que interessa ara precisament és tenir veu al comitè de vaga, que es on s'està decidint el present i futur dels nostres fills.

Segon punt.-
Plenament a favor de l'aplicació del TIL? A l'IES Algarb nomes una minoria estava a favor, a banda de l'IES Sant Agustí on més hi ha una majoria a favor? Següents observacions, per exemple, només referides a l'art. 4, tres darrers apartats:

apartat 4 “Aprenentatge integrat de continguts i llengües AICLE,” aquest referent metodològic, en quina bibliografia es basa? Quins científics o pedagogs l'avalen?, en quin països s'aplica i amb quin resultat? O és que hem d'utilitzar els nostres fills de conillets d'índies?

apartat. 5 “Participació i col·laboració de tots els agents educatius en les decisions que afectin el sistema educatiu”. Decretazo! Es aquesta la manera com es consensua?

apartat 6 “Flexibilitat i adaptació del tractament de les llengües a la realitat social de cada centre”. Això es resumeix en 3 directors de centres cessats per voler aplicar el projecte aprovat per pares, alumnes i professors dels seus centres! Això és flexibilitat?

No és cert que estiguem plenament a favor de la aplicació del TIL, quina part del TIL ens interessa?, quins articles recolzem?, a favor del anglès, a favor del castellà, en contra de la immersió lingüística que ha estat funcionant aquest últims 20 anys?
Recolzem una implantació del anglès de qualsevol manera, sense metodologia pedagògica que garanteixi el seu aprenentatge per part del alumnes? Pensem que es pot donar un bon nivell d'anglès prescindint de professors nadius?, que es pot aprendre anglès quan la TV publica no fa cap esforç ni deixa cap programació en aquesta llengua?
No coneixem cap estament, universitat, organisme pedagògic que recolzi plenament el TIL. Per què ho hem de fer el pares? Per salvar la cara als polítics que l'han intentat implantar a la força? Sí podem dir que estem plenament d'acord en la implementació de l'anglès a l'educació, però no a favor d'aquest “bunyol” que només comportarà que els nostres fills siguin ignorants en anglès, i en totes aquelles assignatures que se'ls ensenyi en aquesta llengua. S'ha d'aplicar una metodologia que funcioni, que es basi amb experiències d'èxit anteriors, a Espanya o Europa. No improvisar ni experimentar amb els nostres fills.

D'acord amb els següents 3 punts, no amb al darrer. Ja es va crear una Plataforma per la reforma educativa amb aquesta finalitat. Fins i tot es va aprovar un document base per un pacte en matèria educativa el 6 de març de 2012
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1091389 . A la Plataforma hi havia representats des de la Universitat a la Cambra de Comerç, passant per tota la comunitat educativa, i col·legis professionals com el d'economistes o el d'advocats. Poc a poc s'han anat despenjant tots perquè el Govern no ha fet cas de cap de les propostes plantejades... http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/06/04/plataforma-reforma-educativa-corta-govern/850437.html
Com podem demanar a tota aquesta gent que es torni a reunir, sense ni esmentar la feina ja feta ni garantir que ara se'ls farà un mínim de cas si ni tan sols es retira el decret que s'ha fet sense comptar per res amb ells?

Ana Del Alcázar

Presidenta APIMA IES Algarb

dimarts, 24 de setembre del 2013


Es convoca assemblea general extraordinària per al proper dilluns dia 30 de setembre a les 19:30 h a la biblioteca del centre. Seguiment i accions reivindicatives.
Se convoca asamblea general extraordinaria para el próximo lunes día 30 de septiembre a las 19:30 hrs en la biblioteca del centro. Seguimiento y acciones reivindicativas.

diumenge, 22 de setembre del 2013

Calendari de mobilitzacions de l'assemblea de professorat a Eivissa

Us adjunt el calendari de mobilitzacions previstes per l'assemblea de professorat per a la setmana vinent (encara no està tancada). Estau convidats tots els pares, alumnes i bona gent en general. He remarcat les convocades per la tarda ja que és un horari en que alguns pares tenen més disponibilitat. 
Salutacions 
 Xisco Huguet 
Professor de l'IES ALGARB 

 Calendario del 25/09 al 30/09

Miercoles 25:

9h, concentración en  Consell de alcaldes,  Can Jurat, Sant Jordi

17h, concentración en la UIB, en Los Molinos (subiendo al parque Reina Sofía, después del parking que le sigue, están las escaleras que llegan al nuevo edificio de la UIB).


- 8'30h, pleno de los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulalía, asistencia de representantes de los centros de los municipios. Las acciones las gestionará el grupo creado en la Asamblea del 23/09. Las acciones acordadas son: 
solicitud de participación en el pleno, discurso (podéis utilizar el que hay en el blog) preguntas cerradas. 

- 12'30h, pleno del ayuntamiento de San José, asistencia de representantes de los centros del municipio. Las acciones las gestionará el grupo creado en la Asamblea del 23/09. Las acciones acordadas son: 
solicitud de participación en el pleno, discurso (podéis utilizar el que hay en el blog) preguntas cerradas. 

18h, Asamblea de Docentes en el IES Algarb (gimnasio).


12h, concentración frente al Ayuntamiento de Vila. El grupo encargado de la flash moob añadirá más pasos a la coreografía. 

- en San Joan este mes no convocan pleno del ayuntamiento. Lo hacen cada dos meses y septiembre no hay.18h,  macromanifestación de la Asamblea de Docentes y Sindicatos, conjunta de Baleares

 - lunes 30,  pleno de San Antonio, hora por concretar.

ACTES FETS:Lunes 23:

- Concentración SILENCIOSA en la sede del PP,  a las 18:00 con lemas del tipo: DIPUTADOS, VOTEN CON CONCIENCIA. Possible sentada.

Martes 24:

- Cadena humana a las 11:00 en el Consell Insular de Ibiza.

dissabte, 21 de setembre del 2013

MAREA VERDA A S'ALAMERA!!!

A la reunió de dijous els pares i mares de l'Algarb vam decidir en assemblea fer una concentració a Vara de Rey, per tal que el Govern i els professors s'asseguin a negociar. Poc a poc, en dia i mig, de boca a orella, i de whatsapp a sms, la convocatòria s'ha anat difonent i avui hem sigut centenars i centenars el pares i mares, professors i bona gent en general que vestits de verd hem omplert a vessar S'Alamera per exigir al Govern diàleg, consens......Ells són els qui han creat aquest problema, ells són els qui han de fer el principal esforç per resoldre'l. Els nostres fills necessiten anar ja a l'escola i fer-ho no de qualsevol manera, sinó per rebre una educació de qualitat, amb els mitjans, pressupost i professors que facin falta per garantir-lis el futur que es mereixen. Gràcies a tots en nom de L' APA de l'Algarb per compartir avui amb naltros aquest desig

divendres, 20 de setembre del 2013

El Govern REBUTJA l'oferiment del rector de la UIB com a mediador

Missatge enviat per Xisco Huguet (professor de tecnologia)

"Amb molt bones paraules la portaveu del govern, Nuria Riera, ha dit que no accepten la mediació del rector de la UIB que li havien sol·licitat l'associació de directors.

Amb l'excusa que són els sindicats (i els representants dels professors, amb la boca petita) els que no volen negociar encara que el govern ofereix millores laborals, gastant més sous publics supòs. Estan enrocats en que el TIL no es pot modificar (encara que no costi res o sigui més barat fer-ho) ja que és un compromís del seu programa electoral. S'obliden de dir que malgrat aconseguiren la majoria absoluta només els varen votar el 27,3% de les persones amb dret a vot (i que moltes d'elles potser no estaven d'acord amb tots els punts del programa, o que fins i tot no coneixen què diu el programa).

No seria millor que el Sr. Bauzá, si està tan segur que la majoria de gent recolza el TIL tal com l'estan implantant, convocàs una consulta popular (sense plantejaments ambigus de la pregunta, obviament) ?

A les noticies de IB3 han comentat també que avui matí, dia 20, s'han concentrat davant la conselleria d'educació de Palma, més de 4000 persones. Tenint en compte que segons ells nomes un 11,7%, per tant només poden ser uns 1000 docents (jo estic de vaga i no he collit l'avió cap a Palma des de fa dies). Si la resta són pares i alumnes, també estan fent política?

Després ha sortit una representant de la oficina de defensors del menor dient que els pares estan obligats a dur els seus fills a escola per garantir el dret a l'educació. En aquestes condicions on els serveis mínims només poden fer de "guarda i custòdia" el govern està garantint el dret a l'educació? O es treuran un altre decret llei per eliminar el dret de vaga als professors? A la noticia també deien que era molt improbable que se sancionàs cap pare si no el duia a l'escola."

dijous, 19 de setembre del 2013

Convocatòria concentració dissabte 21 a les 18:00

En la reunió de dia 19/9/2013 els pares i mares de l'IES ALGARB han proposat:

omplir instàncies i signar una carta exigint a la conselleria que s'asegui a negociar, i una


CONCENTRACIÓ A VARA DE REI EL DISSABTE DIA 21 DE SETEMBRE DE 2013 A LES 18:00

Proposta de negociació feta pel professor Xisco Huguet


Davant la postura immobilista del govern i l'interés de solució que sempre hem tengut el col·lectiu de docents, donar una proposta raonable davant l'opinió pública és l'adient. Aquí van algunes idees personals sorgides a arrel de veure la postura "conciliadora" mostrada en mitjans públics per alguns membres del partit del govern.

1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s'iniciïn amb intenció clarament repressiva prèvia i durant la vaga. INNEGOCIABLE

2. Retirada del decret del TIL: Nova proposta: enfocada bàsicament en el cas de secundaria (és el que jo conec) i el darrer cicle de primària (crec que també és convenient). Els altres nivells pot haver propostes semblants dels professionals corresponents

a) Que els centres que no tenen els mitjans sol·licitats o necessaris per implantar-lo (adequadament argumentats), no l'hagin d'implantar. Els centres que tenguin els mitjans i l'organització preparada,  convocar als pares dels grups d'alumnes que rebran les assignatures i després d'explicar-los la situació detalladament per part del professor encarregat de fer l'assignatura en anglés, que votin lliurement si iniciar o no el projecte (el professorat que hagi pogut accedir a la plaça gràcies als requisits d'anglés no podrà argumentar la seva falta de preparació per no fer l'assignatura). Aplicar anglés només en els grups on la majoria de pares estiguin d'acord (reagrupant alumnes quan hi hagi vàries línees si fa falta per minimitzar la gent en desacord). Seria una mostra de democracia real per part dels col·lectius implicats.

b) Complementària a l'anterior, compromís de començar ja les reunions amb representants de la comunitat educativa per consensuar l'aplicació progressiva del projecte en els següents cursos, retirar l'amenaça de la hiper-supervisió que haurà per part dels inspectors (s'ha de fer la feina d'inspecció normal), i organitzar sistemes objectius d'avaluació del resultat de la implantació del programa tant en els continguts de l'àrea introduida en anglés com de la millora de l'anglés aconseguida.

c) Possibilitat alternativa (o complementària per un futur) a la primera: reconduir el TIL cap a desdoblaments en anglés (o altres llengües), de totes les àrees fins arribar al 33% de l'horari lectiu dels infants, per tractar en anglés (amb professors especialistes o becaris nadius) aspectes "descriptius" relacionats amb l'àrea desdoblada. (Difícilment aprobable per necessitar més recursos dels que volen invertir, però bo per recol·locar a professorat que ha quedat marginat pel requisit d'anglés sense perjudicar els que ja han entrat gràcies a aquest mèrit)

3.Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de símbols. Nova proposta: Substitució per un document consensuat de bones pràctiques educatives i acabar immediatament amb la campanya de desprestigi dels docents per part de membres del govern i del partit que li dona suport.

4. Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres. No tenc ni idea

5. Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades. Aprofitar la "predisposició" en aquest aspecte que crec havia mostrat el govern en les primeres negociacions

6. Substitucions immediates de les baixes. INNEGOCIABLE

7. Baixes 100% remunerades. No tenc una opinió clara. Crec que és parcialment negociable.

8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost. Millorar el màxim possible les condicions actuals

9. Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada. Calendari de recuperació a mig termini.

10. Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE. Nova proposta: Elevar al ministeri d'educació el resultat d'una consulta popular sobre la llei, organitzada entre representants dels docents i la pròpia conselleria (o no), feta entre tota la comunitat educativa.

dimecres, 18 de setembre del 2013

Reunió informativa sobre la vaga dijous 19 a les 20 hores

Tal com es va acordar a la darrera reunió es convoca una nova reunió informativa el proper dijous dia 19 de setembre a les 20 hores a la biblioteca de l'IES ALGARB