dimecres, 15 de gener de 2014

gestions x no perdre els nostres drets

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats


Al·legació de l'A.P.A IES ALGARB respecte al " Avantprojecte de decret de modificació del Decret 10/2003 , de 14 de febrer , de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears .

Des de l’Associació de Mares i Pares d´Alumnes de IES AlGARB de Sant Jordi volem posar de manifest que les modificacions proposades per el Govern Balear respecte a la composició dels consells escolars insulars i municipals, en l'avantprojecte citat en el títol d'aquesta al·legació, no fan sinó "blindar" la majoria institucional en ambdós tipus de consells, posant d'aquesta manera a la majoria de la comunitat educativa: pares, alumnes i docents, a mercè de la minoria institucional en contra del principi de representació proporcional.
En la nostra opinió aquestes modificacions contradiuen tant l'esperit com la lletra de l' article 27 de la Constitució Espanyola especialment dels seus paràgrafs 5 i 7 que resen textualment :
Paràgraf 5: "Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació , mitjançant una programació general de l'ensenyament , amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents."
Paràgraf 7: "Els professors, els pares i , si escau , els alumnes intervindran en el control i gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics , en els termes que la llei estableixi."
Considerem que les modificacions proposades constitueixen una minva de la "participació efectiva" recollida en l'esmentat paràgraf de l' article 27 de la Constitució Espanyola respecte al Decret actualment en vigor.
Considerem que qualsevol tipus de modificació del Decret actualment en vigor ha de portar-se a terme amb la participació efectiva de tots els sectors afectats.
Mostrem la nostra rotunda oposició als canvis proposats en l'esborrany citat en el títol d'aquesta al·legació i amb la forma en què pretenen fer-ho: d'esquena a la majoria de la comunitat educativa.
Eivissa, 15 de gener del 2014APA IES ALGARB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada