dissabte, 28 de setembre del 2013

ànims, que res no ens aturi. Manifestació diumenge 29


NOTA DE PREMSA

En la reunió extraordinària i urgent convocada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Eivissa, FAPA Eivissa, celebrada el 26 de setembre, per unanimitat, totes les Amipes assistents acordaren fer públics els següents acords i peticions:
 1. Manifestar que continuam donant suport a les reivindicacions en matèria educativa que realitzen els docents:
  1. Substitució immediata de les baixes del professorat.
  2. Recuperació dels equips de suport eliminats (ATE, AD, AL i PT).
  3. Dotació efectiva de les beques de transport i menjador. Recuperació de la dotació econòmica anterior a les retallades per el programa de reutilització de llibres de text.
  4. Tornar a les ràtios d’alumnes per aula anteriors a les retallades.
 2. Estem plenament a favor de la implantació progressiva d’una tercera llengua estrangera (anglès) a les aules començant per l’educació infantil, això si, amb l’assessorament d’experts en matèria educativa, dotant als centres de tots els mitjans humans, econòmics i materials necessaris, així com el professorat degudament format per garantir la qualitat educativa.
 3. Demanem un Pacte per l’educació que faci possible que les reformes educatives siguin fruit del consens de tota la comunitat educativa, independent dels canvis polítics al Govern.
 4. Demanem que es tingui en compte la nostra opinió en les negociacions que es realitzen per tal de tancar el conflicte educatiu obrint un canal de comunicació participatiu pels pares i mares.
 5. Exigim que no hi hagi punts innegociables plantejats per les parts en conflicte (Conselleria d’Educació i Sindicats) que bloquegin la possibilitat d’arribar a solucions efectives.
 6. Demanam que els salaris que no s’hagin fet efectius als docents en vaga siguin destinats a realitzar millores als Centre educatius.
 7. I per últim, però no menys important, defensem la figura dels Consells Escolars com a òrgans decisoris ja que, considerem, representen a tota la comunitat educativa.
NOTA DE PRENSA

En la reunión extraordinaria y urgente convocada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Ibiza, FAPA Ibiza, celebrada el 26 de septiembre, por unanimidad, todas las AMIPAS asistentes acordaron hacer públicos los siguientes acuerdos y peticiones:
 1. Manifestar que continuamos apoyando las reivindicaciones en materia educativa que realizan los docentes:
  1. Sustitución inmediata de las bajas del profesorado.
  2. Recuperación de los equipos de apoyo eliminados (ATE, AD, AL y PT).
  3. Dotación efectiva de las becas de transporte y comedor. Recuperación de la dotación económica anterior a los recortes para el programa de reutilización de libros de texto.
  4. Volver a las ratios de alumnos por aula anteriores a los recortes.
 2. Estamos totalmente a favor de la implantación progresiva de una tercera lengua extranjera (inglés) en las aulas, empezando por la educación infantil; eso sí, con el asesoramiento de expertos en materia educativa, dotando a los centros de todos los medios humanos, económicos y materiales necesarios, así como de profesorado debidamente formado para garantizar la calidad educativa.
 3. Pedimos un Pacto por la educación que haga posible que las reformas educativas sean fruto del consenso de toda la comunidad educativa, independiente de los cambios políticos en el Gobierno.
 4. Solicitamos que se tenga en cuenta nuestra opinión en las negociaciones que se realizan para cerrar el conflicto educativo abriendo un canal de comunicación participativo para los padres y madres.
 5. Exigimos que no haya puntos innegociables planteados por las partes en conflicto (Conselleria d’Educació y Sindicatos) que bloqueen la posibilidad de llegar a soluciones efectivas.
 6. Pedimos que los salarios que no se hayan abonado a los docentes en huelga sean destinados a realizar mejoras en los Centro educativos.
 7. Y por último, pero no menos importante, defendemos la figura de los Consells Escolars como órganos decisorios, ya que, consideramos, representan a toda la comunidad educativa.
POR TODO LOS EXPUESTO OS ESPERAMOS EL DOMINGO 29 EN LA MANIFESTACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EN VARA DE REY A LAS 18:00H.

LUCHAMOS POR LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada